پرشدن تمام قالب

برای یکسان پرشدن تمام قالب و شرایط پرشدن در قالب های چند حفره ای دو روش طبیعی و مصنوعی وجود دارد. در روش طبیعی چیدمان حفره ها به گونه ای انتخاب می شود که فاصله تمام حفره ها از اسپرو یکسان بوده و شکل و قطر تمام راهگاهها نیز ثابت می باشد. این روش ساده بوده ولی موجب افزایش میزان ضایعات و فشار تزریق لازم می گردد.

در روش پرشدن قالب سنگ مصنوعی حفره ها دارای فاصله مساوی از اسپرو نبوده و یکسان نمودن شرایط پرشدن به کمک تغییر دادن قطر راهگاه ها انجام می شود. بدین ترتیب که قطر 27 راهگاهها و دریچه هایی که مذاب را به حفره های قالب ها نزدیک اسپرو می رسانند کمتر از حفره های دورتر می باشد.

وجود حفره هوا پرشدن تمام قالب

حفره هوا به معنی گیر افتادن هوا در حفره قالب می باشد. این عیب به علت محاصره شدن هوای درون حفره قالب با پلیمر مذاب یا عدم امکان خروج آن از راههای خروج هوای تعبیه شده در قالب ایجاد می شود.

در حین طراحی و ساخت قالب ، معمولا در قسمتهایی از محل تماس قسمت های ثابت و متحرک قالب فاصله بسیار کمی در حد 0.05 میلی متر باقی گذاشته یا اینکه با ایجاد یک خط بر روی پرانها ، راهی جهت خروج هوا بوجود آورده می شود.

حفره هوا معمولا در قسمتهای انتهایی مسیر جریان ایجاد می گردد.

 

پرشدن تمام قالب
پرشدن تمام قالب

 

عوامل مربوط به قالب

شرایط قالب می تواند به طور مستقیم توسط خصوصیات حرارتی یا غیر مستقیم توسط سرعت حرکت سازنده مذاب بر روی مدت زمان جاری بودن مذاب تاثیر بگذارد. همچنین جاری بودن مذاب بر روی قالب سنگ مصنوعی هم تاثیر گذار می باشد

خصوصیات حرارتی

سرعت خنک شدن مذاب در وحله اول توسط نفوذپذیری حرارتی مواد سازنده قالب تعیین می شود.

تاثیر سطح قالب

سرعت حرکت مذاب با زبری سطح قالب کاهش می یابد زبری سطح قالب به اندازه دانه ماسه بستگی دارد.

تاثیر فشار هوا بر پرشدن تمام قالب

از آنجایی که درون قالب هوا وجود دارد و فلز مذاب جایگزین هوا می شود باید هواکش و کانال هایی در قالب تعبیه شود تا سیالیت ظاهری مذاب کاهش نیابد.

keyboard_arrow_up