قطعه وکیومی

قطعه وکیومی ، فرم دهی به ورقهای گرما نرم توسط حرارت مستقیم یا القائی وتخلیه هوای مابین ورق و قالب وشکل پذیری ورق همانند قالب را وکیوم فرمینگ میگویند. تمامی ورقهای گرما نرم ABS, PVC, PET.هایمپکت .کریستال و…) قابلیت شکل پذیری را دارند. دستگاهائی که این کار را انجام می دهند نسبت به کار مورد نظر می توانند ساده یا پیچیده باشند. دستگاههای ساده از یک هیتر ویک ورق گیر ویک قسمت بنام قالب بند تشکیل می شود که ابتدا ورق در قسمت ورق گیر قرارمیگیرد سپس هیتر ورق راگرم نموده بعداز ان قالب با ورق تماس پیدامیکند ودر همان زمان هوای مابین قالب و ورق تخلیه می شود و ورق شکل قالب را به خود میگیرد .

ورق ترموپلاست
ورق پلیمری
فهرست